VEDTEKTER FOR HØYBAKKEN BÅTFORENING

 

På oppstart møte den 20/4-83 ble det bestemt at Høybakken Båtforening skulle konstitueres, og vedtekter ble vedtatt.

Endringer til vedtekter framlagt på årsmøte 15/12-99 og 13/12-00

Endringer til vedtekter lagt fram og godkjent på årsmøte 12/12-2001, 15/12-04, 10/12-08 og 8/12-10

(siste endring vedtatt 8/12-2010, §17 med kursiv skrift)

1 Navn og formål

 

§ 1

 

Foreningens navn er Høybakken Båtforening

 

§ 2

 

Høybakken Båtforenings formål er å samle båtinteresserte  i arbeid for å:

-          Skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i sikre kai- og opplagsplasser i Høybakken havn.

-          Utbre kjennskap til lokalfarvannet ved eventuelle turer og fellesarrangementer.

-          Bekjempe forurensing av sjø og strender.

-          Utbre kunnskap om sjøvett og båtmateriell.

-          Samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innenfor rammen av formålet.

 

2 Medlemskap

 

§ 3

Som medlem kan styret oppta enhver båtinteressert som vil arbeide for båtforeningens formål. Medlemskapet følger kalenderåret.
Utmeldelse må skje skriftlig og være styret i hende innen årets utgang.

 

§ 4

Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, eller virker til skade for foreningen, kan av styret, etter gitt varsel, ekskluderes.

 

 

 

§4.1

Ved medlems dødsfall, arver ektefeller/ livsarvinger medlemmets båtplass.
Båtplassen kan utløses etter gjeldende regler.

 

§ 5

Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlem.

 

3 Kontingent

 

§ 6

Årskontingenten følger kalenderåret, den forfaller til betaling ved årets begynnelse, og må være betalt innen april måneds utgang. Medlemmene må selv sørge for å holde sitt medlemskap i orden. Overskrides fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem.

 

§ 7

Kontingent, avgift for gjestehavn og eventuelt innmeldingsgebyr, fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall.

 

4 Foreningens organer

 

§ 8

Båtforeningens administrative organer er:

1.      Årsmøtet (generalforsamling)

2.      Styret

3.      Faste komiteer

 

§ 9

1.      Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år i desember måned, fortrinnsvis 2nd onsdag i måneden. Innkalling til årsmøte legges på Høybakken Båtforenings hjemmeside 14 dager før årsmøte, og sendes pr e-mail til medlemmer med kjent e-mail adresse. Medlemmer som ønsker skriftlig innkalling gir styret beskjed og får innkalling tilsendt. (endring på årsmøte 10/12-08)

 

 § 10

Det ordinære årsmøtet skal behandle:

1.      Styrets årsmelding.

2.      Regnskap, fremlagt i revidert stand.

3.      Fastsettelse av kontingent.

4.      Innkomne saker.

5.      Foreta valg på:

-          Formann (forkvinne) for ett år.

-          2 styremedlemer, hvert år for 2 år av gangen.

-          Revisor, samt 2 varamenn til styret for ett år.

-          Valgkommite for 1 år, 3 medlemmer. Leder velges på årsmøtet.

-          Faste komiteer og tillitsmen for ett år.

 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med § 13.
Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes.
Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer.

 

§ 11

 

Båtforeningen ledes av et styre på formann og 4 styremedlemmer. Styret velger innen sin midte viseformann, kasserer og sekretær.
Styret har 2 varamedlemmer som innkalles etter behov.

 

§ 12

 

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til medlemsmøte og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig.
Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og skal fremlegge for det ordinære årsmøte beretning om foreningens virksomhet og revidert regnskap.
Styret er beslutningsdyktig når formann/ viseformann og minst 2 styremedlemmer er til stede.


 

 

5 Ekstraordinært årsmøte

 

§ 13

 

Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte.

 

6 Diverse

§ 14

Forlag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges på årsmøtet gjennom styret.
Vedtak må fattes med 2/3 flertall.

 

§ 15

Medlemmer i Høybakken Båtforening må ha sine båter ansvarsforsikret.

 

 

§ 16

Bryggeanleggene er båtforeningens eiendom.
Fremleie eller salg av båtplass skal skje gjennom båtforeningens styre etter prinsippet om ansiennitet.
Ansiennitet opparbeides etter siste sammenhengende periode som medlem.

Avskrivning av bryggeanleggene skjer over 15 år.
(Vurdering etter 5 år.)

Eier av båtplass kan selge denne tilbake til foreningen etter %-vis avskrivning. (15år)
Minimum salgsverdi av båtplass er 25% av gjeldende verdig.

 

§ 17

Båtforeningens styre eller havnekomite kan ved behov disponere båtplasser som ikke benyttes av den som er tildelt båtplassen.
Båtplass som i løpet av 5 – fem - år ikke benyttes av den som er tildelt båtplassen, kan innløses av styret for videresalg

Dersom et medlem går ned i båtstørrelse, kan styret innløse denne plass og tildele medlemmet plass som er i samsvar med båtens størrelse. Dette skjer som prioritet 1 når båtplass er ledig.

 Ved vinterlagring av båter i bryggeanlegget, kan styret eller havnekomiteen benytte de plasser som er til beste for båtene og bryggeanlegget

 

Oddvar Sakshaug

Sekr     Høybakken Båtforening